http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Dag & Spillvattensystem


Dag & Spillvattensystem


Dag- & Spillvattensystem

Bevattningsteknik erbjuder en stor mängd kompletta rörsystem för olika behov vad gäller dag- och spillvattenhantering, dränering och markavlopp. Vi säljer släta rör, ribbade rör i mindre och större storlekar, vägtrummor / anläggningsrör, samt tryckrör och rör för jordbruksdränering. Rörsystemen levereras av Uponor och uppfyller den europeiska EN-standarden för plaströr, samt Nordic Poly Mark, vilken är en nordisk standard med högre krav än den europeiska. Rören är alltså av ypperlig kvalitet! Vidare har vi också ett brett sortiment av brunnar: dagvattenbrunnar, rensbrunnar, tillsynsbrunnar m.m.

Material

Plaströren är alla tillverkade av antingen Polyvinylklorid (PVC), Polypropen (PP) eller Polyeten (PE). Dessa tillhör termoplastfamiljen, vilkas medlemmar bland annat är formbara och smältbara vid högatemperaturer, vilket utnyttjas vid tillverkningen av rören, men också vid sammankoppling och installation.

 PVC används huvudsakligen till dag- ochspillvattenssystem, men i viss utsträckning också till trycksatta vattenförsörjningsledningar. Det är den plast av de tre som är styvast och med störst densitet.

PP har på senare år i ökande omfattning använts till dag- och spillvattenssystem. Detta beror främst på materialets stora slaghållfasthet och beständighet mot kemikalier. Vad gäller styvhet ligger det mitt emellan de andra två plasterna.

PE kommer i rören vi säljer i två varianter: PE80 och PE100. PE100 har högre brottspänning (MRS 10,0 MPa) än PE80 (MRS 8,0 Mpa). PE kan också klassificeras efter dess densitet, där PEM har medeldensitet, och PEH hög sådan. PE är den av de tre plasterna med lägst styvhet. 

 

Några viktiga begrepp att känna till:

Minimum Required Strength (MRS) åsyftar vid vilken konstant belastning materialet håller i minst 50 år.

Standard Dimension Ration (SDR) står för föhållandet mellan ytterdiameter och väggtjockleken på röret, alltså ytterdiameter / väggtjocklek.

Nominellt tryck (PN) det konstanta maximala trycket i bar vid 20 grader celsius.

 

Styvhetsklasser

Ett rör som grävs ned i marken utsätts för olika typer av tryck när det väl är på plats. Dels rör det sig om tryck från ev. Trafik som passerar på marken ovanför röret, dels tryck från grundvatten i jorden omkring röret, och sist men inte minst det tryck som utövas av jordmassorna ovanpå röret. Allt detta påverkar formen hos ett flexibelt rör såsom plaströr, de blir lätt lite ovala. Begreppet ringstyvhet används för att beskriva ett flexibelt rörs deformationsegenskaper. Ett rör med hög ringstyvhet får en mindre ovalitet än ett rör med längre styvhet, vid en och samma yttre belastning. Självfallsledningar av plast klassificeras normalt med avseende på ringstyvhet i s.k. SN-klasser (nominell styvhet). Standardiserade styvhetsklasser för termoplaströr är : SN2, SN4, SN8 och SN16, där sifferbeteckningen anger ringstyvheten i kN/m2. Värdet motsvarar rörets korttidsstyvhet, vilket också är det värde som har störst betydelse. I Sverige används i stor utsträckning rör av styvhetsklass SN8.


Val av styvhetsklass

Vid normala läggningsforhallanden kan man använda SN4 och SN8-rör. Vid användning av SN8-rör blir känslighetenfor eventuella avvikelser i förhallande till ovanstående dock avsevärt mindre, med större säkerhet som följd.
Normalt används rör av styvhetsklass SN8 for markförlagda sjalvfallsrör i Sverige. För ledningar mindre än cirka 400mm finns egentligen inget skäl att välja en lägre rörstyvhet än SN8, utan det är först vid stora ledningar, där rörkostnadens andel av den totala läggningskostnaden blir betydande, som man kan överväga att välja styvhetsklass SN4, om förutsättningarna är gynnsamma och ett bra läggningsarbete kan säkerställas.

 

Självfallsledningens kapacitet

Colebrooks diagram är ett diagram som kan användas för att beräkna såväl tryck som självfallsledningars hydrauliska kapacitet. Diagrammet visar friktionsforlusten i promille vid olika floden i olika ledningar. Colebrooks diagram ger kapaciteten för en fylld självfallsledning om trycklinjens lutning satts lika med ledningens lutning.

Så här läser du Colebrooks diagram: Välj ett Colebrook-diagram med lämpligt råhetstal (ett mått på rörets invändiga släthet) för den aktuella ledningen (för ledningar i PE, PP eller PVC är detta oftast = 0,2). Gå in i diagrammet och sök skärningspunkten mellan ledningens lutning (i promille) och ledningens invändiga diameter (i mm). Från skärningspunkten, gå rakt ned till botten på diagrammet och läs av flödet. Denna flödeskapacitet motsvarar ledningens kapacitet vid helt fylld ledning. Om man från skärningspunkten går parallellt med hastighetslinjerna i diagrammet, snett ner till höger, kan man också se vilken hastighet man far i ledningen vid helt fylld sektion.

Exempel på ett Colebrook-diagram

Viktigt att tänka på när du lägger rören:

  • Tänk på hur markytan ovanför röret kommer att användas! En tungt trafikerad yta medför t.ex. Andra krav på läggningsdjup och rörstyvhet än en otrafikerad sådan.
  • Se till att röret ligger väl packat, och använd passande material att packa med (ej innehållande för stora stenar etc).
  • Läs på! Information om bra praxis vid läggningsarbete finns att tillgå genom t.ex. Uponor. Tänk på att ett välgenomfört läggningsarbete har avgörande betydelse för rörsträckningens kvalitet och livslängd!

 

Följande rörsystem finns hos Bevattningsteknik:
(alla dimensioner avser yttre diameter, om inget annat anges)

Uponor släta markavloppsrör i PP och PVC – Ett självfallsrörsystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och spillvatten. Släta, homogena rör med en rödbrun färg. PP-rören är en specialutvecklad mineralförstärkt variant, vilket ger högre radiell och axiell styvhet, samt gör att godstjockleksförändringen i jämförelse med PVC-rör blir minimal. PVC-rören tillverkas i dimensionerna 110 – 400 mm, PP i 110 och 160 mm. Tillverkas med ringstyvhet SN8.

 

Uponor markavloppssystem stora profilrör – En serie stora självfallsrör i för de flesta behoven för uppsamling och transport av stora mängder dag- och spillvatten, men också för transport av ytvatten, till dagvattenmagasin, ventilation och tankar. Systemet är byggt för att lätt kunna sammankopplas med alla vanliga rörsystem. Rören är tillverkade i ett slitstarkt poyetylenmaterial, vilket garanterar lång livslängd och optimal styrka. Materialet har god slaghållfasthet ned till -20 grader celsius, och korroderar inte ens om det utsätts för svavelväte och liknande ämnen. Finns i dimensioner från 600 mm upp till 2500 mm. Styvhetsklasserna är SN2, SN4 och SN8.

 

Uponor vägtrummor / Anläggningsrör – dubbelväggsrör med slät insida och korrugerad utsida. Den korrugerade utsidan ger röret stor styrka med ringstyvhet SN8, och systemet passar alltså utmärkt för användning i trafikerade områden. Finns i dimensioner från 160 mm upp till 670 mm.

 

Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 – Ett självfallssystem för dag- och spillvatten skapat för att ligga långt över de normkrav som idag ställs på avlopssrör, både i Norden och i Europa. Systemet har konstruerats för att ge en så optimal livslängd som möjligt (om installations- och driftsförhållandeföreskrifterna följs korrekt har systemet en livslängd på upp till 100 år!), detta genom materialvalet (PP), en ribbkonstruktion som ger styvhet, styrka och låg vikt, fogningsmetoder med enklare installation och hög säkerhetsmarginal, samt krav på höga mekaniska egenskaper även vid låga temperaturer. Finns i dimensioner från 200 till 560 mm. Styvhetsklass SN8.

 

Uponor markavloppssystem Dupplex – ett självfallssystem för dag- och spillvatten. Rören är dubbelväggiga rör i PP md en slät inneryta och korrugerad ytteryta. Kombineras med Ultra Rib 2 gjutna delar, tillsammans har systemet en styvhetsklass på SN8. Rören är försedda med en friktionssvetsad muff, som tillsammans med tillhörande tätningsring gör monteringen otroligt lätt och säker. Det är robusta, vältestade och säkra rör. Finns i dimensioner från 160 upp till 400 mm.

Markavloppssystem i PP

Markavloppssystem PVC

Uponor markavloppssystem Dupplex

Uponor rörsystem Ultra Rib 2

Markavloppssystem med större dimensioner

Anläggningsrör/Vägtrummor

Uponor brunnssystem

Jordbruksdränering

Övrigt


Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se