http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Markavloppssystem PVC


Markavloppssystem PVC


Markavloppssystem PVC

Uponor släta markavloppsrör i PVC – Ett självfallsrörsystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och spillvatten. Släta, homogena rör med en rödbrun färg. De klassiska PVC-rören lämpar sig väl för alla typer av dränering, och kompletterar Markavloppsystem PP där större rörstorlekar fordras.

  • Rören tillverkas i storlekarna 110 till 400 mm i ytterdiameter (för rör i större storlekar, se Markavloppssystem med stora profilrör).
  • Rörsystemen uppfyller den europeiska EN-standarden för plaströr, samt Nordic Poly Mark, vilken är en nordisk standard med högre krav än den europeiska. Rören är alltså av ypperlig kvalitet!
  • Alla rören tillhör styvhetsklass SN8.
System- och materialdata
Egenskaper Värde Enhet
Densitet 1410 kg/m3
Ringstyvhet SN8 kN/m2
Långtidskrympmodul E50 1000 MPa
Korttidskrympmodul E0 3000 MPa
Längdutvidningskoefficient 0,06 Mm/m*K
Värmeledningstal 0,16 W/m*K
Maximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 45 °C
Maximal tillåten korttidstemperatur 65 °C
Tillåten avvinkling i fogar 2 °

Polyvinylklorid (PVC) används huvudsakligen till dag- och spillvattenssystem, men i viss utsträckning också till trycksatta vattenförsörjningsledningar. Den är både styvare och har högre densitet än PP och PE.

Styvhetsklasser
Ett rör som grävs ned i marken utsätts för olika typer av tryck när det väl är på plats. Förutom trycket från jordmassorna ovanpå röret, så rör det sig om tryck från vatten i marken omkring röret, samt från ev. trafik som passerar ovanför röret.
Allt detta påverkar ovaliteten hos flexibla rör. Begreppet ringstyvhet används för att beskriva ett flexibelt rörs deformationsegenskaper. Ett rör med hög ringstyvhet får en mindre ovalitet än ett rör med längre styvhet, vid en och samma yttre belastning. Självfallsledningar av plast klassificeras normalt med avseende på ringstyvhet i s.k. SN-klasser (nominell styvhet). Standardiserade styvhetsklasser för termoplaströr är : SN2, SN4, SN8 och SN16, där sifferbeteckningen anger ringstyvheten i kN/m2. Värdet motsvarar rörets korttidsstyvhet, vilket också är det värde som har störst betydelse. I Sverige används normalt rör av styvhetsklass SN8 för markförlagda självfallsrör.


Val av styvhetsklass
Normalt används rör av styvhetsklass SN8 for markförlagda sjalvfallsrör i Sverige. För ledningar mindre än cirka 400mm finns egentligen inget skäl att välja en lägre rörstyvhet än SN8, utan det är först vid stora ledningar, där rörkostnadens andel av den totala läggningskostnaden blir betydande, som man kan överväga att välja styvhetsklass SN4, om förutsättningarna är gynnsamma och ett bra läggningsarbete kan säkerställas.
Vid användning av SN8-rör blir känsligheten för eventuella avvikelser från normalförhållanden dock avsevärt mindre, med större säkerhet som följd.

Viktigt att tänka på när du lägger rören:

  • Tänk på hur markytan ovanför röret kommer att användas! En tungt trafikerad yta medför t.ex. Andra krav på läggningsdjup och rörstyvhet än en otrafikerad sådan.
  • Se till att röret ligger väl packat, och använd passande material att packa med (ej innehållande för stora stenar etc).
  • Tänk på att ett välgenomfört läggningsarbete har avgörande betydelse för rörsträckningens kvalitet och livslängd! Utförlig information om rörläggning finns att tillgå genom t.ex. Uponor.

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se