http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Vägtrummor / anläggningsrör


Vägtrummor / anläggningsrör


Uponor vägtrummor/anläggningsrör
Dubbelväggsrör med slät insida och korrugerad utsida, vilket ger ett starkt och otroligt hållbart rör. Rören har utvecklats för bortledning av ytvatten, och systemet kan klara relativt stora mängder grus och sten i ytvattnet utan att skadas.

Systemet är särskilt lämpligt för avvattning inom vägsektorn, lantbruk och skogsbruk. Dimension Ø110mm, Ø160mm och 235/200 mm kan även fås som toppslitsade rör. Genom att förse enbart rörets övre halva med slitsar erhålls en god dränerande funktion samt en god förmåga att avleda vattnet.

Rören tillverkas med utvändig dimension från 160 till 670 mm. Rörsystemen uppfyller den europeiska EN-standarden för plaströr, samt Nordic Poly Mark, vilken är en nordisk standard med högre krav än den europeiska.

Rören är alltså av ypperlig kvalitet. Alla rören tillhör styvhetsklass SN8. Rören är tillverkade i antingen Polypropen (PP) eller Polyeten (PE).

Polypropen har på senare år i ökande omfattning använts till dag- och spillvattenssystem. Detta beror främst på materialets stora slaghållfasthet och beständighet mot kemikalier. Vad gäller styvhet ligger det mitt emellan PE och PVC.

Polyeten finns i två varianter
PE80 och PE100.

PE100 har högre brottspänning (MRS 10,0 MPa) än PE80 (MRS 8,0 Mpa). PE kan också klassificeras efter dess densitet, där PEM har medeldensitet, och PEH hög sådan. PE har lägre styvhet än både PP och PVC.

Styvhetsklasser
Ett rör som grävs ned i marken utsätts för olika typer av tryck när det väl är på plats. Förutom trycket från jordmassorna ovanpå röret, så rör det sig om tryck från vatten i marken omkring röret, samt från ev trafik som passerar ovanför röret. Allt detta påverkar ovaliteten hos flexibla rör.

Begreppet ringstyvhet används för att beskriva ett flexibelt rörs deformationsegenskaper. Ett rör med hög ringstyvhet får en mindre ovalitet än ett rör med längre styvhet, vid en och samma yttre belastning. Självfallsledningar av plast klassificeras normalt med avseende på ringstyvhet i s.k. SN-klasser (nominell styvhet). Standardiserade styvhetsklasser för termoplaströr är : SN2, SN4, SN8 och SN16, där sifferbeteckningen anger ringstyvheten i kN/m2.

Värdet motsvarar rörets korttidsstyvhet, vilket också är det värde som har störst betydelse. I Sverige används normalt rör av styvhetsklass SN8 för markförlagda självfallsrör.

Val av styvhetsklass
Normalt används rör av styvhetsklass SN8 for markförlagda sjalvfallsrör i Sverige. Vid användning av SN8-rör blir känsligheten för eventuella avvikelser från normalförhållanden dock avsevärt mindre, med större säkerhet som följd.

För ledningar mindre än cirka 400mm finns egentligen inget skäl att välja en lägre rörstyvhet än SN8, utan det är först vid stora ledningar, där rörkostnadens andel av den totala läggningskostnaden blir betydande, som man kan överväga att välja styvhetsklass SN4, om förutsättningarna är gynnsamma och ett bra läggningsarbete kan säkerställas.

Viktigt att tänka på när du lägger rören
Tänk på hur markytan ovanför röret kommer att användas! En tungt trafikerad yta medför t.ex. Andra krav på läggningsdjup och rörstyvhet än en otrafikerad sådan.
Se till att röret ligger väl packat, och använd passande material att packa med (ej innehållande för stora stenar).
Tänk på att ett välgenomfört läggningsarbete har avgörande betydelse för rörsträckningens kvalitet och livslängd! Utförlig information om rörläggning finns att tillgå genom t.ex. Uponor.

System- och materialdata, för rören i PP
Egenskaper Värde
Densitet 900kg/m3
Ringstyvhet SN8kN/m2
Långtidskrympmodul E50 425Mpa
Korttidskrympmodul E0 1650Mpa
Längdutvidningskoefficient 0,15mm/mx°C
Värmeledningstal 0,23W/mx°K
Maximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 60°C
Maximal tillåten korttidstemperatur 95-100°C
Tillåten avvinkling i fogar


System- och materialdata, för rören i PE
Egenskaper Värde
Densitet ≥ 940kg/m3
Ringstyvhet SN8 kN/m2
Långtidskrympmodul E50 180Mpa
Korttidskrympmodul E0 800Mpa
Längdutvidningskoefficient 0,18mm/m x °C
Värmeledningstal 0,4w/m °K
Maximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur 45°C
Maximal tillåten korttidstemperatur 80°C
Tillåten avvinkling i fogar

Anläggningsrör/Vägtrummor

Övrigt


Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se