http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Geotextil duk för markseparering Vicona
Geotextil duk för markseparering Vicona
Geotextilier fungerar som effektiva barriärer mellan olika material t.ex. en fin- och en grovkorning jordart. De kan också användas för att öka bärigheten i ett jordlager.   

Användningsområden 
Separation - vattengenomsläpplig barriär mellan olika material för att bibehålla markens bärighet 
Filtrering - leda bort överskottsvatten för att behålla skjuvfastheten och därmed markens bärighet 
Erosionsskydd - förhindra underminering av flodbanker och kustlinje 
Armering - förstärkning av t.ex. branta slänter

Material
Polypropen (PP) eller polyester (PET)


Uppfyller följande normer
NorGeoSpec Profil 1-5 

Beroende på tillverkningssätt talar man om två typer av geotextilier;
Icke-vävd geotextil - består av slumpmässigt orienterade fibrer som bundits samman på mekanisk, termisk eller kemisk väg. Nålfiltad geotextil är en typ av icke-vävd geotextil. 
Vävd geotextil - består av trådar, band eller liknande som vävts samman i räta vinklar. 

Funktioner 
Separation - Genom att använda en geotextil som barriär hindras lösare eller finare material från att blandas med över- eller  underliggande lager. På så vis sätts inte de  separerade lagren igen, vattengenomsläppligheten försämras inte och ytlagrets bärighet bibehålls. 

Beroende på vilket fyllnadsmaterial som skall användas indelas geotextilier för separation i fem profiler /klasser. 

Med en geotextil som barriär kan man:

 • Utföra fyllnadsarbeten med material som har bättre hållfasthet på lösare jord
 • Ha öppnare material i undergrunden och få bättre dränering
 • Minimera schaktningsarbete och materialåtgång

Filtrering - Med en geotextil som filter kan filtrering och dränering behandlas som två separata funktioner som kombineras för att leda bort överskottsvatten. Filtreringen placeras mellan jord och dränering och väljs utifrån den genomsläpplighet som önskas. 
Dräneringen väljs efter förmåga att transportera vatten. 

Med en geotextil som filter får man:

 • Specificerade filteregenskaper
 • Billigare dräneringsmaterial
 • En enklare installation då mindre mängder sten och grus går åt.

Dränering - En geokomposit eller geotextil ingår ofta som en komponent i dränering  eftersom man med dessa produkter kan anpassa dräneringen genom att välja porstorlek och flödeskapacitet. Om marken fordrar ett dräneringsskikt kan en laminerad filterdränering användas. Den består av ett dräneringsnät med geotextil på en eller båda sidor. Filterdräner finns även med ett geomembran på en sida om dräneringsnätet och geotextil på andra sidan. 

Med en filterdrän som dränering får man:

 • Specificerade dräneringsegenskaper
 • Billigare dräneringsfunktion
 • En enklare installation då en filterdrän kan ersätta dräneringsgrus.

Erosionsskydd - En geotextil kan skydda jord som utsätts för erosion av vatten. Kraftigare erosionsskydd i form av stora stenblock eller liknande kan placeras direkt på geotextilen i stället för att banken byggs upp i flera lager. 
Med en geotextil som erosionsskydd slipper man

 • Arbetskrävande stenmassor
 • Problem med bankens lutning eftersom geotextil fungerar bra även i branter
 • Expertövervakning - konstruktionen är enkel
 • Arbeta med mindre stycken då geotextilen kan prefabriceras i stora enheter

Armering - För att förhindra att marken deformeras och kollapsar kan en geotextil användas som förstärkning. 
Geotextilen tar upp skjuvspänningar i marken, förhindrar att de sprids uppåt genom jordlagren och stabiliserar på så sätt konstruktionen. 

Med en geotextil som armering får man:

 • En konstruktion som är miljövänlig
 • Möjlighet att välja bland en mängd olika lösningar
 • Lägre anläggningskostnader
 • Enkel hantering och smidig transport
 • Inga korrosionsproblem

 • Geotextil duk för marksepareraing Vicona 135gr/m² 4x160meter
  Art. nr.
  HAN10054
  Geotextil duk för marksepareraing Vicona 135gr/m² 4x160meter
  5 350,00 kr
  5 350,00 kr
  kr
 • Geotextil duk för marksepareraing Vicona 200gr/m² 5,25x160meter
  Art. nr.
  HAN10055
  Geotextil duk för marksepareraing Vicona 200gr/m² 5,25x160meter
  7 960,00 kr
  7 960,00 kr
  kr
  Vid köp av 10 st eller fler: 5 930,00 kr
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se